• Superbludy LGBT a Syllabus

  Proč mluvit o superbludech LGBT? Obecnou odpověď dává kniha O víře dnes Josef Ratzinger: “Nanavrhujete tedy snad návrat ke starému duchu “opozice vůči světu”? Kardinál Ratzinger odpovídá: “Nejsou to křesťané, kdo se stavéjí proti světu, ale je to svět, kdo proti nim vystupuje, když zvěstují pravdu o Bohu, Kristu a člověku. Svět je pobouřen, když se hřích a milost nazývají svým pravým jménem. Po době bezmezného “sebeotevírání” se světu je načase, aby si křesťan opět uvědomil, že my křesťané jsme příslušníci menšiny lidstva a často stojíme v opozici k tomu, co je jeho mentalitě samozřejmé, chvályhodné a přirozené, k tomu, co Nový zákon - jistě ne v pozitivním smyslu - nazývá “duchem světa.
 • Katechismus o Božím soudu

  Neděle XXIV. po Duchu Svatém s Evangeliem sv. Matouše 24, 15-35, kde je: Když uzříte ohavnost zpuštění na místě svatém a o znameních, jež den soudný předcházejí. K tomu má tridentský katechismus I, 8 o sedmém článku víry: Odtud přijde soudit živé i mrtvé otázka 1: Trojí dobrodiní Kristovo k své Církvi a obsah článku sedmého. Trojí je vznešený úřad a působení Pána našeho Ježíše Krista k oslavení a osvícení Církve své: úřad vykoupení, ochrany i soudu.
 • Ďáblův trik

  Co je Hallowen? Věcný rozbor poskytuje kniha Halloween, Ďáblův trik. Kniha je doporučena Mezinárodní asociací exorcistů. Autorem knihy je italský katolický kněz, exorcista Aldo Buonaiuto, který v Římě každoročně přenáší exorcistům na univerzitě Pontificia Regina Apostolorum. Její vysoká odbornost je dána prameny, z nichž čerpá: 8 naučných slovníků a 56 knih. Předmluva knihy je od Giovanni D’Ercole, italského biskupa: „Cesta lásky a zvláštní péče o chudé a křehké vede cestami, které se zdají být neobvyklé a zdánlivě vedou příliš daleko.
 • Katechismus o víře i rozumu

  Neděle VI. po zjevení Páně s podobenstvím království nebeského zrnu horčičnému s evangeliem Mat. 13, 31-35. Podle učitelů církevních zrnem hořčičným se rozumí víra a zde je třeba vyložit její potřebnost a jak držet to, co se věřit předkládá. Odpověď z prvních stránek Tridentského katechismu I,1 otázka 1: Co je víra a jak je k spasení třeba: I. Ale poněvadž pak v písmech svatých mnohonásobný je význam víry, zde o té mluvíme, jejíž mocí dokonale přisvědčujeme tomu, co zjeveno je od Boha.
 • Katechismus o zrnu a plevách

  Neděle V. po zjevení Páně s evangeliem sv. Matouše 13,24-30, kde je: Nepřítel nasel koukol mezi pšenici. V církvi dvojí jsou lidé: dobří, kteří jménem pšenice se označují a zlí, kteří jmenem koukol se rozumí. K tomu tridentský katechismus I,10, otázka 6: V církvi bojující dvojí jsou lidé, dobří totiž a zlí. I. Nyní však v církvi bojující dvojí jsou lidé, dobří a zlí. Zlí ovšem, jsou stejných svátosti účastni, tutéž i víru, jako dobří, vyznávají, ale životem a mravy jim nepodobni jsou.
RSS kanál