• Skrupulanti a jejich opak

  V knize Duchovní cvičení sv. Ignáce z Loyoly je o skrupulích: K tomu, aby se postřehovaly a poznávaly vrtochy(n.skrupuly) a navádění nepřítele našeho, pomáhají tyto poznámky. 1. První. Nazývají obecně vrtochem (n. skrupulem) také to, co pochází od našeho vlastního úsudku a svobody, totiž, když já si svobodně utvořím mínění, že je hřích, co není hřích, jak se stává, že si někdo, když náhodou šlápne na kříž ze slámek, vytrvoří svým vlastním úsudkem mínění, že zhřešil.
 • Žaloba na biskupa

  Biskup je nástupcem apoštolů. Pro tuto důstojnost by někdo považoval žalobu na něj za zcestnou. Apoštolem špatným byl i Jidáš, a tudíž i biskup může být jeho nástupcem. Tridentský koncil ve své pastorační střízlivosti stanovil při 13. zasedání u žaloby na biskupa: “K podání informace nebo k předložení indicií nebo čehokoliv jiného v hlavní věci ať nejsou v trestní záležitosti proti biskupovi připuštěni žádní svědkové, leda by měli ještě jiné osoby jako spolusvědky a byli dobrého chování, uznávaní a dobré pověsti; a kdyby svou výpověď učinili z nenávisti opovážlivosti nebo vášně, ať podléhají přísným trestům.
 • Bolestné rozdělení

  Rozdělení lidí na muže a ženy je dáno přírodou. Není v něm nic špatného. Rozdílnost muže a ženy se má sjednotit zvláště v manželství v jednotu chtěnou Bohem. “Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!” Po těchto slovech evangelista Lukáš pokračuje v 12,50-53:” V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení.
 • Požadavek jednomyslnosti

  Mysli si co chceš! Pokud mi někdo takto radí, tak mi umožňuje i myšlení lživé a špatné. Mohu si myslet, jak 1+1=3? Dám dvě mince a myslím, že jsem dal tři? Při vaření dám větší množství soli jako právo ze svobodného myšlení? Při užívání léků si namyslím užívání odlišné od předpisu jako cestu k uzdravení? Mohou si černoši myslet, že je diskriminuje to, že katedrály postavili běloši? Mohu si myslet, že Bůh mi schválí bludy a hřích?
 • Stejně smýšlet

  “Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili!” Toto napsal apoštol Pavel Galaťanům 5,15. Nepodařilo se žít jako v Jeruzalémě, kde podle Skutků apoštolů 4,32: “Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.” Lékem na roztržky je shoda smýšlení. Tak to je v listu do Korinta I Kor 1,10-11: “Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
RSS kanál